Hükümet Meclisin Emrindedir

Başlık: 
Hükümet Meclisin Emrindedir 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında", s. 3 
Tarih: 
1957-12-06 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/36 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Hükümet Meclisin emrindedir

Bülent ECEVİT

DEMOKRAT Parti Genel İdare Kurulunun Eylül başında, Savcılık kararıyla, belli başlı bütün gazetelerde yayınlatılan faşist manifestosunda, Büyük Millet Meclisinin kayıtsız şartsız icra kuvveti hizmet ve emrine girmesi, tenkid ve denetlemeleriyle icra kuvvetini rahatsız etmemesi gerektiği, ancak totaliter rejim nazariyecilerinin kullandıkları deliller öne sürülerek, açık açık savunuluyordu.

Seçim kampanyası sırasında gerek «Uus» ve başka bazı gazeteler gerek birçok muhalif siyaset adamları, Demokrat Partinin yurttaşlara bir seçim beyannamesi sunmak ihtiyacını duymadığına işaret ederek, bu durumda, o faşist manifestosunun bir seçim beyannamesi sayılabileceğini belirttiler.

İktidar partisi çevrelerinden buna cevap bile verilmedi.

Şimdi, Beşinci Menderes Hükümetinin programı okunduktan sonra, seçimden önceki o sükûtun ikrardan geldiği artık kesin olarak anlaşılmaktadır.

Büyük Millet Meclisine ve bu Meclisin yetki ve ödevlerine asgari saygısı olan bir icra kuvveti liderinin, hükümet programını okurken, süresi dolmuş hükümetin başında da kendisi var idiyse Meclise hesap verip, yeni hükümetin ne yönde, nasıl çalışacağını anlatmakla ve Meclisten güvenoyu istemekle yetinmesi beklenirdi.

Ama I. - V. Menderes Hükümetlerinin başkanı, son program konuşmasına böyle bir çerçeve tanımadı Seçim kampanyası başlayacağına yakın partisi adına yayınlanan o fasist manifestosundaki teze dayanarak, Büyük Millet Meclisine, yasama ve denetleme ödevlerini ne yolda yapması gerektiğine dair adetâ talimat verdi.

İçlerinden belki birkaç kişi gözetilerek sarfedilmiş bir sözü Meclis'e hakaret sayacak ve o sözleri Meclis kürsüsünde söyleyen milletvekilinin dokunulmazlığını, Anayasayı çiğneme bahasına kaldırtarak tevkif edilmesine yol açacak kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarı üzerinde hassas görünmek isteyen Demokrat Partili milletvekilleri, acaba Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarına en sert darbeyi, hükümet programında bu kuruma talimat vermek cüretkârlığında bulunan bir Başbakana güvenlerini bildirmekle, bizzat kendilerinin indirmiş bulunduklarından habersiz midirler?

Gerçi Başbakan, icra kuvvetine karşı Büyük Millet Meclisinin davranışının nasıl olması gerektiği konusundaki «hatırlatma» yı, oldukça üstü kapalı bir üslupla yapmıştır. Ancak, — Başbakanın kendi değimiyle — bu «hatırlatma», bugüne kadar tavzihine bile lüzum görülmeyen D. P. faşist manifestosunun ışığı altında düşünülecek olursa, Başbakanın o üstü kapalı üslûpla ne demek istediği derhal açığa çıkar.

Demokratik düzendeki kuvvetler münasebetini tersine çevirerek, parlâmentoyu icra kuvvetinin hizmet ve emrinde görmek isteyen bu görüşe Demokrat Parti yeni Meclis Grupunun tatbikatta katılıp katılmıyacağı, bu grup üyelerinin kendi milletvekillerine verdikleri değere ve kendi denetleme ve yasama ödevi anlayışlarına bağlıdır.

Fakat herhalde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu, bu görüşe katılmıyacaktır. Meclise gerekli saygıyı besleyen her kuruldan bekleneceği gibi, hiç şüphesiz, C.H.P. Meclis Grupu da. Meclisi hükümetin değil, hükümeti Meclisin, dolayısiyle milletin hizmet ve emrinde görmekte ısrar edecektir.

«Tedbirler... tedbirler... tedbirler» alınacakmış!...

Alınacak hiçbir tedbir, Büyük Millet Meclisini kendi içinden çıkan icra kuvvetinin hizmet ve emrine alma gayretine karşı, Cumhuriyet Halk Partisinin sonuna kadar savaşmasına herhalde engel olamıyacaktır.

Büyük Millet Meclisi. Cumhuriyet Halk Partisi kurucularının en büyük eserlerinden Türk siyasal tarihine en değerli armağanlarından biridir.

Cumhuriyet Türkiyesinin köklesmiş demokratik siyasal kurumlarını, onlara sorumsuz bir mirasyedi zihniyetiyle tasarruf etmek istiyenlere karşı her ne pahasına olursa olsun korumak, Cumhuriyet Halk Partisinin kaçınılmaz bir tarihî ödevidir.
 

Dosyalar

1957.12.06.jpg
1957.12.06_B.jpg
1957.12.06_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Hükümet Meclisin Emrindedir,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 27 Ocak 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/925 ulaşıldı.