İktidardaki Azınlık Partisinin Durumu

Başlık: 
İktidardaki Azınlık Partisinin Durumu 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında", s. 2 
Tarih: 
1957-11-01 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/36 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

İKTİDARDAKİ AZINLIK PARTİSİNİN DURUMU

Bülent Ecevit

BİR azınlık partisi olarak iktidarda kalan Demokrat Partinin sözcüsü Zafer gazetesi, 30 Ekim tarihli sayısında söyle diyor:

«...memleketin kalkınma hareketine daha da hız verme mecburiyetinde olan hükümet, yurtta ferdî ve maşerî buzuira muhtaçtır. Binaenaleyh bunu temin maksadıyla, basında olsun, muhalefet faaliyetinde olsun soğuk harbi izale için idarî ve teşriî hiç bir tedbîrden sakınmıyacaktır.»

İşte, Demokrat Partinin yeni iktidar devresinde tutmağa hazırlandığı yola dair açık bir işaıet!.. Görülüyor ki son seçimde Türk milletinden yediği şamar da bu partiye gereken dersi verememiştir.

Demokrat Partinin aldığı oylar, henüz resmen açıklanmamış olmakla beraber, yüzde 40 ın ancak biraz üstünde bulunduğu anlaşılmaktadır. Eğer, muhalefete oy vermesi beklenen yurttaşların yüzbinlercesini oy kullanma hakkından yoksun bırakmak için başvurulan ve bir demokraside halkın en kutsal haklarından birine, oy kullanma hakkına, açık bir tecavüz olan seçmen kütüğü yolsuzlukları yapılmasa idi, bu orantı şüphesiz daha da düşecek, Demokrat Parti iktidarda kalamıyacaktı.

Demek ki bugün Demokrat Parti, iktidarını ancak dürüst olmayan yollardan yeniliyebilmiş ve iktidarda bile millî iradeyi bir başına temsil edemez hâle gelmiş bir azınlık partisidir .

Muhalefet partileri ise, hakları olan oy'ları alamamaları için çıkarılan her türlü engele, başvurulan her türlü yolsuzluk, kanunsuzluk ve zorbalığa rağmen, yüzde 50 nin üstünde oy alabilmişlerdir. Rejim meselelerinde 3 muhalefet partisinin görüş birliği halinde oldukları da bilindiğine göre, demek ki millet iradesi, iktidardaki azınlık partisi D.P. nin «basında olsun, muhalefet faaliyetinde olsun soğuk harbi izale için» başvurmaktan sakınmıyacagı «idarî ve teşriî» tedbirlere muarızdır. İktidardaki azınlık partisi bu tedbirleri ancak millî iradeye karşı gelmek suretiyle almış olacaktır.

Gerçi 3 muhalefet partisi, Mecliste, milletvekilliklerinin üçte birden azını elde edebilmişlerdir. Ama bu, hiç de adilâne ve güvenilir bir seçim sistemi olmadığı anlaşılmış bulunan çoğunluk sistemimizin bir sonucudur.

Aslında 3 muhalefet partisinin üçte bir nisbetinde Meclise girebilen milletvekilleri, hiç değilse rejim meselelerinde, çoğunluğu temsil etmektedirler. Rejim meselelerinde millî iradenin Meclisteki gerçek temsilcileri 3 muhalefet partisinin milletvekilleridir. Bunda en ufak bir tereddüde yer yoktur.

Şimdi iktidardaki azınlık partisi D.P. muhalefet faaliyetini büsbütün kısmak için her türlü tedbiri alacağını ilân etmekle, millî iradeyi hiçe saydığını açıklamış olmakta, iktidarda bulunmasına rağmen, millî iradeyi tanımayan bir parti durumuna düşmektedir.

Eğer iktidardaki azınlık partisi, bu gerçeği görüp de, yeni iktidar devresindeki tutumunu ona göre yeniden çizmeğe razı olmazsa, millî iradeye karşı işlemiş olacağı suçların cezasını çok ağır bir şekilde ödeyecektir .

Çünkü gerek seçim öncesinde gerek seçim ertesinde kesin olarak anlaşılmıştır ki artık bu millet, kendi iradesini tanımayanları, saymıyanları başında tutmağa razı olacak boynu bükük bir millet değildir. 

Dosyalar

1957.11.01.jpg
1957.11.01_B.jpg
1957.11.01_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“İktidardaki Azınlık Partisinin Durumu,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 5 Aralık 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/909 ulaşıldı.