Mutlu Bir Yıldönümü

Başlık: 
Mutlu Bir Yıldönümü 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-12-14 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/33 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Mutlu bir yıldönümü

Mutlu bir yıldönümünü az daha unutuyorduk: Bundan bir yıl 5 gün önce, 9 Aralık 1956 günü, Dördüncü Menderes Hükümeti kurulmuş, tam bir yıl önce bugün de Büyük Millet Meclisinde Hükümet programı okunarak, yeni Menderes Kabinesine 343 Demokrat Partili milletvekili tarafından güvenoyu verilmişti.

Evet, bu mutlu yıldönümünü az daha unutuyorduk ama, doğrusu bütün bütün unutmuş olsaydık bile pek üzülmezdik. Çünkü unutkanlıkta bizden daha ileri gidenler de olduğunu görüyoruz. Meselâ bizzat Başbakan Menderes, yalnız bu yıldönümünü değil, Dördüncü hükümetinin programında neler söylediğini bile unutmuştur.

Hem o kadar unutmuştur ki, şimdi, programda vermiş olduğu sözlerin kendisine hatırlatılmasından bile pek hoşlanmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim, bu sözlerden kendi alanlarıyla ilgili olanları Başbakana hatırlatmak ihtiyatsızlığını gösterdikleri için, bir yılda bir Maliye Bakanı ile iki İktisat ve Ticaret Bakanı mevkilerinden uzaklaştırılmışlardır.

Bunlara karşılık, Dördüncü Menderes Hükümetinin programında verilmiş sözlerden hiç birini Başbakana hatırlatmamak, Bakanlığının ilk aylarında kendi vermiş olduğu sözleri bile şimdi hatırlamamak, bu sözlerin tam tersi ne ise onları yapmak ihtiyatsızlığını gösteren Adalet Bakanının, mevkiini muhafaza edebilmiş, üstelik mükâfat olarak kendisine ikinci bir Bakanlığın da vekâleti verilmiş olduğunu görüyoruz.

Başbakanın unutkanlığı bu kadarla da kalmamış, Üçüncü Hükümetinin düşmesinde hangi Bakanların rolü olduğunu da unutarak onlardan birini gene eski yerine getirmiştir. Şimdi, Üçüncü Menderes Hükümetinin düşmesinde rolü olmuş başka bazı eski Bakanların da Dördüncü Menderes Hükümetinde birer birer yerlerini almaları beklenmektedir.

Bütün bunlara, Dördüncü Menderes Hükümetine güvenoyu vermiş 343 Demokrat Partili milletvekilinin unutkanlığını da eklemek gerekir. Bu 343 milletvekilinin Üçüncü Menderes Hükümetini neden düşürüp Dördüncü Menderese Hükümetine neden güvenoyu verdiklerini bile unutmuş oldukları anlaşılıyor.

Çünkü unutmamış olsalardı, Üçüncü Menderes Hükümetinin tutumunda beyenmedikleri neler varsa şimdi bunların fazlasiyle tekrarlanması, Dördüncü Menderes Hükümetine güvenoyu vermelerini sağlayan vaitlerin şimdi tamamiyle bir kenara atılmış olması karşısında bir tepki göstermeleri beklenirdi. Oysa, böyle bir tepki gösterildiğine veya gösterileceğine dair ortada en küçük bir belirti yoktur. Tersine, Dördüncü Menderes Hükümetinin Başkanı, Hükümet programından, bu programda vermiş olduğu sözlerden uzaklaştıkça, İktidar Partisi Meclis Grupunda topladığı alkışların arttığı duyulmaktadır.

Yıldönümlerinin en büyük faydası, insanlara hafızalarını tazeleme fırsatını vermesidir. Onun için, hiç değilse Dördüncü Menderes Hükümetine güvenoyu vermiş 343 milletvekilinin, bu yıldönümünü vesile bilerek, bugün Hükümet programını bir daha okumalarını ve böylece, Dördüncü Menderes Hükümetine nasıl bir program için, hangi vaitler için güvenoyu vermiş oldukları hususunda hafızalarını tazeleme fırsatı bulmalarını dileriz.

Meselâ Başbakan, Dördüncü Hükümet programını okurken,

«... Emeklilik müddetinin, daha evvel olduğu gibi, otuz seneye çıkarılmasını, bazı menfî tefsir ve telâkkileri de önliyeceği ve mevcut ise bir huzursuzluğu ortadan kaldıracağı için faydalı görmekteyiz.»

demişti.

Oysa, o günden bu yana, Başbakanın varlığından bahsettiği «menfî tefsir ve telâkkileri» önlemek, «huzursuzluk» ları ortadan kaldırmak şöyle dursun, birçok yargıçlar genç denebilecek yaşta ve sebep gösterilmeksizin emekliye ayrılmakla, yeni yeni «menfi tefsir ve telâkkiler» e, yeni yeni «huzursuzluk» lara yol açılmıştır.

Gene Dördüncü Hükümet programında Başbakan Menderes,

«Seçim Kanununda ... yapılmış olan son tadilâtın lüzumsuzluğu yanında türlü menfî tefsirlere yol açmış bulunduğu görüldüğünden bu mahzurun da ortadan kaldırılmasına teşebbüs edeceğiz»

demişti.

Oysa sonradan bu «mahzur» un ortadan kaldırılmasında değil, bilâkis aynen devamında fayda görülmüş olacak ki, Hükümet, Seçim Kanununun eski haline döndürülmesi teşebbüsünden de vaz geçmiştir. 1958 seçimlerine, «menfî tefsirlere yol açmış bulunduğu» ve «mahzurlu» görüldüğü bizzat Başbakan Menderes tarafından belirtilmiş bir kanunla gidileceği anlaşılmaktadır.

Gene Başbakan Menderes, Hükümet programında, Anayasa tadilleri için de hazırlıklara başlanarak bunların 1958 den önce behemahal gerçekleştirilmesi gerektiğine inandığını belirtmişti.

Oysa, son bir yıl içinde Anayasaya daha demokratik bir şekil vermek için hazırlıklarda bulunmak şöyle dursun, mevcut Anayasaya bile uymayacak kadar antidemokratik bazı yeni kanunlar Meclisten geçirilmiş, mevcut Anayasayla teminat altına alınmış bazı hak ve hürriyetler de ya ortadan kaldırılmış ya iyice kısılmıştır.

Bu birkaç misalden de görülüyor ki, Demokrat Partili milletvekillerinin, bu mutlu yıldönümünü vesile bilerek hafızalarını tazelemeleri ve bundan bir yıl önce Üçüncü Menderes Hükümetini neden devirerek Dördüncü Menderes Hükümetine neden güvenoyu verdiklerini hatırlamaları çok iyi olacak, böyle bir hafıza egzersizi, başka hiç bir işe yaramasa, kendi durumlarını daha iyi değerlendirebilmelerine, kendi siyasi hüviyetlerini daha yakından tanımalarına yaramış olacaktır.

Bülent ECEVİT

DÜZELTME:

Dün bu köşede çıkan «Çekilenler ve kalanlar» başlıklı yazının dördüncü sütun 8-9 uncu satırlarındaki «vicdan azabından kurtarabilme» sözü. «vicdan azabından kurtulabilme» olacaktır. Özür diler, düzeltiriz. 

Dosyalar

1956.12.14.jpg
1956.12.14_B.jpg
1956.12.14_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Mutlu Bir Yıldönümü,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 4 Aralık 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/745 ulaşıldı.