Macar Halkı Kurtarılmalıdır!

Başlık: 
Macar Halkı Kurtarılmalıdır! 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-11-07 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/33 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Macar halkı kurtarılmalıdır!

Macar halkı 11 yıl komünist rejimini denemek fırsatını buldu. Bu 11 yıl sonunda, Moskova'da eğitim görmüş Macar komünistlerinden bile bir çoğunun, komünizmden, hiç değilse Rus komünizminden, soğumuş oldukları ortaya çıktı. Şimdi Macaristan'ı yeniden işgal edip kana boyamakla Ruslar, kendi rejimlerinin ancak silâh kuvvetiyle yaşatılabilir bir rejim olduğunu açıklamış oldular.

Macarlar 11 yıl dinlemiş oldukları yalanları belki şimdi yeniden dinlemeğe başlıyacaklardır. Fakat 11 yıl bu yalanlara kanmamış olan Macarları bundan sonra kandırabilmeyi ummak her halde artık Kremlin'deki en iyimser liderler için bile kolay değildir.

Macaristan'daki isyan mevziî bir hoşnutsuzluğun ifadesi sayılamazdı. Komünist boyunduruğu altında yaşayan bütün Avrupa Milletlerinin duyguları Macar isyanında ifadesini bulmuştur. Macar halkı hürriyetine kavuşabilseydi, şüphesiz boyunduruk altındaki bütün Avrupa milletleri hürriyetlerini daha yüksek sesle istemek cesaretini bulacaklardı.

Bu elbette ki emperyalist bir Rusya'nın işine gelmezdi.

Eğer Rusya komünizme gerçekten bir ideoloji olarak bağlı bulunsaydı, 11 yıllık deneme sonunda Doğu ve Orta Avrupa memleketlerinin gösterdiği tepkiyi, bir nefis muhasebesi yapmak, tuttuğu yolun neden böyle bir çıkmaza saplandığını düşünmek için bir vesile bilir ve yolunu değiştirmeğe çalışırdı. Fakat Rusya'nın Macaristan hâdisesi karşısındaki davranışı, Rusya için komünizmin bir ideoloji değeri taşımadığını, Rusya'nın komünizmi sadece emperyalist gayelerini kamufle edebilmek için alet olarak kullandığını bir kere daha ispat etti.

Artık bundan sonra Moskova en sâf Avrupalı işçiyle en sorumsuz Avrupalı entellektüeli bile ideoloji propagandalarıyla kandırmakta güçlük çekecek, belki bundan büsbütün umut kesmek zorunda kalacaktır.

Rusların yüzündeki ideoloji maskesi böylece düştükten sonra, Sovyet emperyalizmi, propagandaya, telkine, aldatmaya değil, doğrudan doğruya kuvvete dayanmak zorunda kalacaktır. «Barış içinde beraber yaşama» edebiyatı şimdiden tesirini kaybetmiş olmalıdır.

Bu durumda Batı - Doğu gerginliği bütün çıplaklığı ile ortaya çıkacaktır.

Şimdiye kadar «soğuk harb» in hemen bütün safhalarında inisyatifi Sovyetler ellerinde tutmuşlardı. Buna artık meydan verilmemelidir.

Bugün dünyada nüfuz bölgeleri bulunduğu bir gerçektir. Orda ve Doğu Avrupa, Sovyetlerin nüfuz bölgesi ise, Ortadoğu'da, çok daha değişik bir anlamda olmakla beraber, Batılıların nüfuz bölgesi sayılabilir. Fakat Ortadoğu'da bile inisyatifi Sovyetlerin ele geçirmesine fırsat verilmektedir. Buna karşılık, Sovyetlerin Mısır için yaptıkları kadar kuvvetli bir müdahale Batılılar tarafından Macaristan için yapılamamıştır.

Üstelik İngiltere ile Fransa, Mısır'a karşı hareketlerini Macaristan hâdiseleriyle aynı zamana raslatmakla Rusların Macaristan'daki işini kolaylaştırmışlardır.

Mısır'daki Abdülnâsır idaresine karşı girişilen hiçbir hareket başlıbaşına kesin bir suç sayılamazdı. İngiltere ve Fransa bugün Mısır'a karşı değil. Macar halkına karşı suçlu durumdadırlar.

İngiliz ve Fransız Hükümetleri, kendi milletlerini bu ağır suçun mânevi yükünden kurtarabilmek için, Mısır'a karşı gösterdikleri kabadayılığı, Macaristan meselesinde Rusya'ya karşı da gösterebilmelidirler. Hem bunu vakit kaybetmeden yapmalıdırlar.

Gerçi bununla bir tehlike göze alınmış olacaktır. Ama zamanla tehlike azalmıyacak, çoğalacaktır. Bugünler Rusya'nın Avrupa'daki belki en zayıf günleridir. Ne yapılırsa, ancak, Doğu ve Orta Avrupa'daki Rus siyasal baskısının yerini askerî baskı bütün bütün alıncaya kadar sürecek intikal devresinde yapılabilir.

Eğer Batılılar hem Ortadoğu'da Rus ültimatomuna boyun eğer hem de Macaristan'daki Rus tecavüzü karşısında hareketsiz kalırlarsa, yeniden şiddetlenecek «soğuk harb» in sonucu Rusya lehine şimdiden kesinleşmiş olacaktır.

Birleşik Amerika da tarafsız bir tavır takınmak, bir sağa bir sola siyasi ahlâk dersleri veren mesajlar yollamakla sorumluluktan sıyrılmış olamaz. Süveyş meselesindeki, samimî olması kadar ince hesaplara ve seçim zaruretlerine de dayanıyor olması akla yakın görünen küskünlüğünü, Amerika, şu anda hareketsiz kalmak için bir mazeret olarak kullanmamalı, gerçek dost ve müttefikleriyle bütün anlaşmazlıklarını bir yana bırakarak işbirliği yapıp, Rusları Macaristan'dan çekilmeğe mecbur etmek için, sonuna kadar bütün imkânları kullanmalıdır.

Macar halkı kurtarılmalıdır! Macar halkını kurtarmağa yaramıyacak olduktan sonra hiçbir tedbir ve teşebbüsün, hiçbir mesaj ve protestonun değeri yoktur.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.11.07.jpg
1956.11.07_B.jpg
1956.11.07_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Macar Halkı Kurtarılmalıdır!,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 5 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/716 ulaşıldı.