Bu Hükümet Artık Çekilmelidir!

Başlık: 
Bu Hükümet Artık Çekilmelidir! 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında", Sayı: 11688, s. 1 
Tarih: 
1955-07-05 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/29 
Metin: 
GÜNÜN Işığında

Bu Hükümet artık çekilmelidir!

NAMUSLULUĞUNDAN ve dürüstlüğünden şüphe edilebilmek için ortada herhangi bir kanuni mesnet bulunmıyan bir kısım vatandaşlara dün yayınlanan Hükümet tebliğindeki kadar ağır itham ve hakaretler yöneltilmesi, namuslu ve dürüst vatandaşlarından görmek istediği saygıyı onlara kendi söz ve hareketleriyle telkin etmeyi düşünebilecek kadar olgun bir hükümetten herhalde beklenemezdi.

Muhalefet, Hükümetin memleket idaresinde başarı gösteremediğini ,tuttuğu yolla memlekette bir iktisadi buhrana sebep olduğunu ve artık çekilmesi gerektiğini, son günlerde ortaya çıkan ve inkârı kaabil olmıyan çeşitli vesilelerle ileri sürmüştü.

Buna karşılık Hükümet dün muhalefeti, muhalefetin sözcü ve yazarlarını, «millî şeref ve haysiyet» i hiçe saymakla, «gayrı meşru» ve «vatanperverlikle telifi imkânsız» hareketlerde bulunmakla suçlandırdı.

Halbuki demokrasilerde bir hükümetin çekilmesini istemek hiç bir zaman vatanseverlikle telifi imkânsız, «gayrı meşru» bir hareket sayılamıyacağı gibi, bazı ahval ve şartlar için de vatanseverliğin bir icabı bile sayılabilir.

Tebliğde belirtildiği gibi, gene muhalefet, karşılaşılan iktisadi buhran karşısında Hükümetin «tamamiyle âciz kaldığı» nı «her gün pervasızca ilân» etmişti.

Demokrasi rejimine bağlılık iddiasında bulunan bir hükümetin, böyle bir «pervasız» lığı garip karşılamasındaki garabet bir yana, bu «pervasızlık» karşısında Hükümet dün muhalefeti, «millî mevcudiyetimiz aleyhine bir suikast» irtikâp etmiş ve bazı «meşum faaliyet» te bulunmuş olmakla suçlandırdı.

Halbuki, «millî mevcudiyetimiz», ancak Menderes Hükümetinin iktidarda kalmasiyle kaim olabilecek kadar temelsiz bir mevcudiyet olmasa gerektir. Bay Menderes Başbakanlıktan çekilmekle bu memleket herhalde yıkılmıyacaktır; tebliğde belirtilen samimî endişe hilâfına, «siyasi istikrarımız» bile sarsılmıyacaktır.

Çünkü, 5 yıl önce kurduğu kabinesinde her bakanı birkaç defa değiştirdiği halde bir tek kendisinin mevkiini muhafaza etmiş olması, Bay Menderes'in bulunmaz, yeri doldurulmaz bir Başbakan olduğunu göstermeğe yetmez. Üstelik Bay Menderes, son 5 yıl içinde, dâhî bir devlet adamı, yahut mucizeler yaratmaya kadir bir iktisatçı da olmadığını göstermiştir.

Kendisi Başbakanlıktan çekilmekle memleket hiç bir felâkete sürüklenmiş olmıyacaktır.

Halbuki dün yayınlanan resmî tebliğ, 5 yıl içinde başkanından başka her üyesi birkaç defa değiştirilmekle başarısızlığı kendiliğinden açığa vurulmuş Menderes Hükümetinin bekasını, «millî mevcudiyetimiz» için, memleket selâmeti için şart sayan bir haleti ruhiye içinde kaleme alınmış bir tebliğdir.

Bir hükümetin sadece böyle bir haleti ruhiye içine düşmüş olması bile, onu iktidardan düşürmek için gayret sarfetmeyi vatanseverliğin bir icabı haline getirir.

Gerçi Hükümet, dünkü tebliğinde, bu türlü gayretleri artık «müsamaha» ile karşılamıyacağını ilân ediyor ama vatanseverliğin icaplarını yerine getirmek için «müsamaha» bekliyenler, gerçek vatansever değillerdir.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1955.07.05.jpg
1955.07.05_B.jpg
1955.07.05_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Bu Hükümet Artık Çekilmelidir!,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 8 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/408 ulaşıldı.