Forum ve Hürriyet

Başlık: 
Forum ve Hürriyet 
Kaynak: 
Halkçı (Yeni Ulus), "Günün Işığında" ss. 3, 5 
Tarih: 
1954-05-20 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/28 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA :

Forum ve hürriyet

Forum Dergisi, ilk sayısındanberi savunduğu "hürriyetin aksaklıklarına karşı daha fazla hürriyet" prensipini, önce, kendi yazı kurulu içinde benimsemiştir. Yazı kurulu üyelerinin birbirlerine tanıdıkları sınırsız düşünce hürriyeti, ancak, biribirlerinin düşünce hürriyetine besledikleri saygı ile sınırlanmakta, ve böylece dergi gerçekten tarafsız bir siyaset edinmiş olmaktadır. Bu tarafsız siyasete karşı, bağlı olduğum "taraf"ın savunmasını dergi dışında yapmak isteyişim, derginin tarafsızlığını gölgelendirmemek düşüncesinden doğmuştur. Forum'daki arkadaşlarımın da bunu o gözle görmelerini dilerim.

Forum'un, seçimlerden sonra çıkan dördüncü sayısının başyazısında. Cumhuriyet Halk Partisinin 4 yıllık muhalefet devresindeki tutumu çeşitli yönlerden tenkid edilmekte, ve önümüzdeki muhalefet devresi için bu partiye bazı tavsiyelerde bulunulmaktadır. Bazyazıdaki bu samimî tenkid ve tavsiyelerden bir çoğu üzerinde önemle durulmıya değer! Hele, C.H.P.' nin "değişen siyasî şartlar içinde dayanacağı zümreyi artık vazıh olarak seçmek zorunda" olduğu, ve umdeleri bakımından, işçi, küçük çiftçi ve aydın zümrelerine dayanabileceği düşüncesi, gönül ister ki, önümüzdeki dört yıllık muhalefet devresinde, Parti ileri gelenleri tarafından yabana atılmasın!

Ancak, "seçimlere... sistemsiz, fikirsiz, insicamsız giren ve tamamiyle oportünist bir yol takip eden bu Parti işte böylece büyük bir hayat sukutu ile karşılaşmıştır" sözü, Forum'cuların zaman zaman müşahedelerini de idealizm'lerinin etkisi altında yaptıklarına tipik bir örnektir.

Eğer, seçimlere sistemsiz, fikirsiz, insicamsız girmek ve oportünist bir yol takip etmek, memleketimizde bir partinin "hayat sukutu ile" karşılaşmasında âmil olsa idi, 1950 ve 1954 seçimlerinde C.H.P. nin değil Demokrat Partinin hayal sukutuna uğraması gerekirdi. Çünkü, sistemsizlik, fikirsizlik, insicamsızlık ve oportünizm bakımlarından Demokrat Partinin memleketimizde rakipsiz olduğunu, herhâlde hiçbir tarafsız düşünür inkâr edemez. Forum'un saydığı bu kötü vasıflar, memleketimizin içinde bulunduğu şartlar altında, maalesef, bir partinin zararına değil yararına olmaktadır.

Nitekim Forum da, tavsiyelerini yaptıktan sonra, "bütün bunlara rağmen Halk Partisi önümüzdeki bir iki seçimde gene iktidara gelmiyebilir" diyor.

Bu itirafa göre, CHP. nin son dört yıl içindeki tutumu iktidara gelmek bakımından nasıl faydasız olduysa, Forum'un tavsiyelerine uyup tutumunu değiştirmesi de aynı şekilde faydasız olmaya mahkûm demektir.

Öte yanda, gene Forum'un işaret etiği gibi, "istibdat yoluna" koyulmuş bir iktidar partisi vardır. Bu yola koyulmuş bir parti önümüzdeki "bir iki seçimde" de iktidarda kalırsa, artık, yolunun hedefine varıp, başka bir partinin iktidara gelmesi imkânını büsbütün ortadan kaldırabilir.

Bu durumda, varlığının memlekete faydalı olduğuna inanan bir parti, mecburdur rejim meselesine her şeyin üstünde önem vermiye! Ve 'gene mecburdur, geçen dört yılda olduğu gibi, önümüzdeki dört yılda da, muhalefetini, sosyal ve ekonomik meselelerden çok rejim meselesi üzerinde teksif ettirmiye! C.H.P. nin bundan vaz geçmesi, ancak, iktidar partisinin, rejim meselesi üzerinde duyulan endişeleri gidermesiyle sağlanabilir. Bu endişeler giderilmedikçe, C.H.P., bir ölüm - kalım dâvasiyle karşı karşıya demektir.

"Hürriyetin aksaklıklarını ancak daha fazla hürriyetin düzeltebileceğine" inanan bir dergiden de, istibdat tehlikesine karşı daha kesin bir cephe alması ve bu tehlikeye, başka memleket meselelerinin üstünde yer vermesi beklenir.

Bülend ECEVİT 

Dosyalar

1954.05.20.jpg
1954.05.20_B1.jpg
1954.05.20_A.jpg
1954.05.20_B2.jpg
1954.05.20_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Forum ve Hürriyet,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 8 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/234 ulaşıldı.