Öğrenci Fonu ve Yurtlar

Başlık: 
Öğrenci Fonu ve Yurtlar 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" ss. 1, 2 
Tarih: 
1961-02-12 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi, "Günaydın Yazı Dizisi 1960-61" 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

Öğrenci fonu ve yurtlar

Türkiye'de. okuma isteğini yaratmak bakımından güçlük çekilen devre kapanmış, okuma isteğini karşılamada güçlük çekilen devreye girilmiştir. Bugün birçok köylerde, okul yoksa okul, öğretmen yoksa öğretmen, isteklerin hasında gelir. Kentlerde ise, şimdi, orta okul, lise ister gibi bir kolaylıkla, üniversite istenmeğe başlamıştır.

Fakat nasıl, her köyün okul ve öğretmen isteğini bir bir karşılamağa, her köyde yeteri kadar verimli bir okul açmağa imkân olmadığı anlaşılmış, onun için de, birkaç köyün okul ihtiyacını bir merkezden karşılama, ya bu merkezlerde yatılı okullar ya da her merkezle ona bağlı köyler arasında sürekli bir ulaştırma sistemi kurup birkaç köyün okul çağındaki çocuklarını bir araya toplama yolunda çalışmalara başlanmışsa; üniversite ihtiyacını da, daha bir süre, ancak belirli merkezlerden karşılamak mümkün olacaktır.

Kurulmuş üniversitelerimizde bile öğretim kadroları çok dardır. Bu üniversitelerin öğretim kadrosu üyeleri, ders yüklerinin çokluğu yüzünden, bilimsel araştırma ve çalışmalara gereken zamanı ayıramamanın sıkıntısı içindedirler.

Bu durumda, çocuklarına yüksek öğrenim imkânı sağlanmasını yerinde bir hak olarak ileri süren, üniversitesiz veya üniversitelere uzak bölgeler halkının yüksek öğrenim ihtiyacını karşılayabilmek şimdilik ancak, kurulu üniversiteleri desteklemekle ve dar gelirlilerin uzak illerden o üniversitelere gidip okuyabilme imkânlarını arttırmakla mümkün olacaktır.

Kurucu Meclisde çalışmaya başlayan bir Komisyon bu imkânları arttırma çarelerini aramağa başlamıştır. Şimdiden yurtlar ve öğrenci fonu konusunda prensip kararlarına varılmıştır. Bu kararların yakın zamanda, kanun tasarısı olarak, Temsilciler Meclisine sunulması beklenmektedir.

Öğrenci fonu, dar gelirli aile çocuklarının öğrenim giderlerini borçlanma yoluyla karşılamalarını mümkün kılacaktır. Böylece, bu gençlerin, resmi veya yarı resmî teşekküllerden burs alarak, uzun süreli mecburî hizmet yükü altına girmelerine ihtiyaç kalmayacaktır. Burs sistemi, gerçi, gene devam edecektir. Fakat, böyle bir mecburî hizmet yükü altına girmek istemeyen dar gelirli gençler, dilerlerse, bursa muhtaç kalmaksızın, öğrenci fonuna borçlanma yoluyla, yüksek öğrenimlerini bitirebileceklerdir.

Kurucu Meclisdeki Komisyon, büyük bir sosyal dert olan öğrenci yurtları meselesini de yapıcı bir şekilde ele almıştır. Türkiye'de öğrenci yurtlarından, hele İstanbul'daki yurtlardan bir çoğu, içlerinde yaşanılıp çalışılamıyacak haldedir. Komisyon, yurtların yönetimini tek elde toplamak. ve, bağış ve yardım gibi yeni imkanlar bularak bunları ıslâh etmek gerektiği sonucuna varmıştır.

Bu arada, mecbur kalınmadıkça, gelişi güzel yapıların yurt haline getirilmesinden kaçınılarak, ihtiyaca uygun yurtlar yaptırılması tercih edilmeli, ve herhalde, her üniversiteye ait yurtların bir yerde toplanmasma yol açacak bir program hazırlanmalıdır.

Böylelikle, eğitici ve dinlendirici imkânlarıyla toplu ve gerçek bir üniversite hayatı için gerekli ortam hazırlanmış olacaktır.

Üniversite, hattâ lise öğrencilerinin yurtlar kadar önemli bir ihtiyacı da okuma salonlarıdır. Üniversite çevrelerimizde, geceleri de kullanılabilecek böyle salonların eksikliğini, bilhassa evlerinde sükûnetle çalışma imkânı bulamayan gençler duymakta, o yüzden verimli bir çalışma düzenine girememektedirler. Dar gelirli ailelerin çoğunlukta bulunduğu yurdumuzda, evler, genel olarak, öğrencilerin çalışmasına elvermeyecek kadar kalabalıktır. İçlerinde küçük danışma ve ders kitaplıkları bulunan böyle okuma salonları kurulması sayıları zaten pek az olan kütüphanelerimizi, bugün içine düştükleri ders çalışma yeri durumundan kurtararak asıl maksatlarına daha iyi hizmet edebilir hâle getirmeğe de yarıyacaktır. 

Dosyalar

1961.02.12.RE_B1.jpg
1961.02.12.RE_B2.jpg
1961.02.12.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Öğrenci Fonu ve Yurtlar,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 4 Aralık 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/1339 ulaşıldı.