MBK ve Görüş Ayrılıkları

Başlık: 
MBK ve Görüş Ayrılıkları 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" s. 1 
Tarih: 
1960-10-19 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

M.B.K. ve görüş ayrılıkları

Millî Birlik Komitesi üyeleri zaman zaman kendi adlarına konuşmalar yapıyorlar. Daha doğrusu, konuşmalarından bazısının kendi adlarına olduğu Millî Birlik Komitesini bağlamadığı sonradan anlaşılıyor. Devlet ve Hükümet Başkanı Sayın Cemal Gürsel, her basın konferansında, Millî Birlik Komitesinin de başı olarak, Komite üyelerinden bazılarının konuşmalarını tavzih etmek, bunların Komiteyi bağlamadığını, Komite görüşlerini yansıtmadığını belirtmek ihtiyacını duyuyor. Son basın konferansında, Sayın Gürsel, kendi konuşmalarından biri için bile böyle bir tavzihde bulunmuştur.

Bu durumun yadırganması karşısında, bazı M.B.K. sözcüleri, Komitede herkesin aynı şekilde düşünmesi gerekmediğini öne sürmektedirler. Sayın Gürsel, son basın konferansında da Millî Birlik Komitesi ile basın arasında bir benzetme yapmış,

«Sizler istediğiniz gibi her şeyi yazıyor ve söylüyorsunuz. Biz, bu bütün basının fikri midir demiyoruz»,

demiştir.

Fakat bu benzetmenin iyi niyetli bir tevil gayretinden doğduğu bellidir. Aslında, devlet yönetiminde baş sorumluluğu yüklenmiş bir kurumla basın arasında çok fark vardır. Her gazeteden ayrı bir ses çıkması pek tabiî olmakla beraber, devleti yöneten bir kurul üyelerinin halkefkârı karşısına sık sık ayrı ayrı düşüncelerle, demeçlerle çıkmaları o kadar tabiî, hattâ faydalı sayılmasa gerektir.

Gerçi, M.B.K. bir parti programına dayanmadığı için, bu kurulun belirli konularda görüş birliğine varması kolay olmıyabilir. Ama halk efkârı karşısına, bazı üyelerin kendi görüşlerini tamamiyle feda etmeleri sayesinde de olsa, uzlaşma yoluyla bir görüş birliğine varılmış olarak çıkılması her halde mümkündür.

Zaten M.B.K. müzakerelerinin gizli yapılmasının en haklı izahı da, halkefkârı karşısına böyle bir uzlaşma sağlayarak çıkma isteği olabilir. M.B.K. üyeleri, bazı konularda biribirlerinden ayrı görüşler taşıdıklarını açığa vurmakta sakınca görmüyorlarsa, M.B.K. müzakereleri açık yapılabilir. O zaman, müzakerelerin açık yapılmasının büyük faydaları yanında, bazı M.B.K. üyelerinin bazı konularda ayrı ayrı düşüncelere sahip bulunmalarının sakıncaları geniş ölçüde ortadan kalkacaktır. Çünkü, müzakereler sırasında halk efkârı önünde ortaya atılabilecek değişik görüşleri, kimse, Komite'nin nihaî görüşleri sanmak gibi bir yanlışlığa düşmeyecek, Komitenin görüşünü anlamak için, her yurttaş, müzakerenin sonunu bekliyecektir.

Bugünkü durumda ise, yani Komite müzakerelerinin gizli yapılması halinde ise, yurttaş, Komite üyeleri tarafından açıklanan hangi görüşün kişisel olduğunu, hangisinin Komiteye ait olduğunu kestiremiyecek, şaşkınlık ve tereddüt içinde kalacaktır... Her seferinde de, bu şaşkınlık, en az, Sayın Gürsel yeni bir basın konferansı yapıp durumu aydınlatmaya kadar devam edecektir.

Oysa, bir intikal devresinde huzur ve istikrar sağlamanın zaten büyük güçlükleri vardır. Baştakilere ne kadar güvenilirse güvenilsin, onların iyiniyetine ve yeterliğine ne kadar inanılırsa inanılsın, bir intikal devresinde, herkes, yakın geleceğin, bir ay, bir hafta, hattâ bir gün sonranın, ne getireceğini kesin olarak bilememenin huzursuzluğu içindedir. Buna bir de, M. B.K. üyelerinin, sık sık, biribiriyle çelişen ve hangilerinin Komiteye mal edilebileceği bilinemeyen görüşlerle, düşünce ve açıklamalarla halk efkârı karşısına çıkmaları yüzünden doğacak şaşkınlık, huzursuzluk eklenmemelidir. Yoksa, hele iktisadî hayatımızın çok muhtaç bulunduğu huzur, istikrar ve güvenlik şartlarını sağlamak, lüzumsuz yere güçleşmiş olacaktır.

Madem ki, Komite toplantıları gizli yapılıyor, Komite üyeleri görüş ayrılıklarını bu gizli toplantılarda uzlaştırıcı formüllere bağlamış olarak halk efkârı önüne çıkmakta güçlük çekmeseler gerektir.
 

Dosyalar

1960.10.19.RE_B.jpg
1960.10.19.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“MBK ve Görüş Ayrılıkları,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Eylül 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/1262 ulaşıldı.