Kerala'nın Tahammül Edilmez Hükümeti

Başlık: 
Kerala'nın Tahammül Edilmez Hükümeti 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 12934, ss. 1, 5 
Tarih: 
1959-08-07 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Kerala’nın tahammül edilmez hükümeti

Bülent ECEVİT

HİNDİSTAN’DA merkezî idare, geçen ayın son günü, çetin bir karar verdi: Kerala eyaletinde, 2 yıl önce yapılan seçimlerle iktidara gelmiş olan komünist hükümete işten el çektirdi. İlk fırsatta eyalet seçimleri yenileninceye kadar, Kerala, doğrudan doğruya Yeni Delhi’den yönetilecektir.

Bu adımı atmadan önce, Cumhurbaşkanı Prasad, Baş bakan Nehru ve merkezî Hükümet üyeleri, derin tereddütler geçirmiş, demokrasiyi yıkmak isteyen bir komünist eyalet hükümetine, seçimle iş başına geldiği için saygı göstermenin mi, yoksa yeni seçimleri beklemeksizin işten el çektirmenin mi demokrasiye daha uygun olacağının uzun uzun düşünmüşlerdir.

Kerala’daki halk çoğunluğunun, komünist iktidara, bu iktidarın demokratik düzeni yıkma yolundaki gayretlerine karşı gösterdiği tahammülsüzlük ve tepki günden güne artıyordu. 2 yıl sonunda, bu hükümeti destekleyenlerin artık küçük bir azınlıktan ibaret kaldığı açıkça görülüyordu. Halkın huzursuzluğu kaygı verici bir ölçüye varmıştı. Kerala Hükümetine karşı sokak gösterileri, hoşnutsuzluk belirtileri, gitgide şiddetlenmekte idi.

Sonunda, Kerala halkının komünist hükümetten şikâyet sebeplerini inceleyen merkezî idare, bu hükümeti, «devlet işlerini Anayasaya uygun bir tarzda yürütemiyecek durumda olduğu» gerekçesiyle, Anayasanın böyle hallerde tanıdığı yetkiye dayanarak, iktidardan indirmiştir.

Hâdise bu yönüyle, Hindistan’ın bir iç meselesidir. Bizi ancak o ölçü içinde, yani bir seyirci olarak ilgilendirir.

Ama Kerala’daki halk çoğunluğunun, komünist idareye tahammülsüzlük sebepleri üzerine eğildiğimiz zaman, bu sebeplerin, demokratik idareyi memleketlerinde kökleştirmek isteyen bazı milletleri yakından ilgilendireceğini görürüz.

O bakımdan, Kerala halkının, Kerala’daki muhtelif cemiyetlerle siyasi teşekküllerin, gerek protesto gösterilerinde gerek merkezî idareye gönderdikleri rapor ve dilekçelerde açık açık belirttikleri şikâyet sebeplerini özetlemek yersiz olmayacaktır. Bu rapor ve dilekçelerde belirtildiğine göre, Kerala halkının şikâyetleri başlıca şu prensip noktalarında toplanmıştır:

1. Komünist Hükümet, idare cihazını ve polisi iktidar partisinin hizmetinde saymakta, Anayasaya ve kanunlara aykırı olarak, onları bir baskı vasıtası olarak kullanmak istemektedir.

2. Komünist Hükümetin kurduğu partizan idarede, iktidar patisi demek devlet demektir. Bu yüzden, iktidar partisine bağlı olmayanlar, devletin gerçek vatandaşları değilmişler gibi muamele görmektedirler.

3. Yargıçların bağımsızlığı fiilen ortadan kaldırılmıştır. Kanun önünde eşitlik kalmamıştır. İktidar partisi mensupları, kendi siyasi faalivetlerinde hiç bir kanun sınırı tanımazken, muhalefet mensuplarının kanun çerçevesindeki siyasi faaliyeti bile mahkûm edilmek istenmektedir.

4. İktidar, işçi teşekküllerine kanunsuz müdahalelerde bulunmakta, muhalefete bağlı işçileri işlerinden attırmaktadır.

5. Okullardaki gençliği kontrolü altına almak için, komünist iktidar, türlü çirkin tertiplere baş vurmaktadır.

6. Suiistimalleri teşvik ve suiistimal yapan iktidar partisi mensuplarını himaye, Komünist Partisi tarafından, iktidarda kalmanın başlıca çarelerinden biri olarak görülür hale gelmiş ve suistimalcilik âdeta «müesseseleştirilmiş» tir. Devlet hazinesine, iktidar partisi, dilediği gibi tasarruf etmektedir.

7. Anayasa teminatı altındaki bütün temel hak ve hürriyetleri, komünist hükümet, fiilen iptal etmekte, parti kararlarını, Anayasadan da, kanunlardan da üstün tutmaktadır.

8. Halkın sabrını taşırmakta bütün bunlardan daha çok müessir olan bir husus ise, komünist hükümetin «can ve mal emniyeti» ni ortadan kaldırma gayretleridir. Komünistler, kendi canları için her türlü emniyet tedbirlerini alır, kendi mallarını çoğaltmak için her türlü suiistimale baş vururken, muhalif ve tarafsız vatandaşların can ve mal emniyetini, tertipli tedhişçilik ve tecavüz hareketleriyle tahribe çalışmaktadırlar.

9. Komünist Hükümetin bu tutumu, halk arasında tehlikeli bir ikilik yaratmakta, iki tarafı birbirine düşman gözüyle bakar hâle getirmektedir.

Raporlardan birinde ileri sürüldüğüne göre, bu yola sapmış, memlekette böyle bir durum yaratmış bir hükümet, «iktidar süresini fiilen doldurmuş demektir»... Normal seçimlere daha 2 yıl bulunsa bile, «Kerala Hükümeti, daha fazla beklemeden yeni seçimlere gitmeli, halkın kendisi hakkında ne düşündüğünü öğrenmelidir!..»

***

İşte, Yeni Delhi'deki merkezî idare, Kerala halkının şikâyetlerine konu olan, sabrını taşıran bu hareketleri ve davranışı, demokrasinin asgarî icaplarına aykırı bulduğu, memleket için bir tehlike saydığı, insan haklarına, medenî demokratik toplumlarda asla göz yumulamıyacak ölçüde ağır bir saygısızlık telâkki ettiği içindir ki, halkın, seçimleri şimdiden yenileme istediğini yerinde bulmuş. ve Kerala Hükümetine işten el çektirmiştir. Daha doğru, Kerala halkının şiddetli tepkisi, merkezî idareyi, böyle ağır bir kararı almağa mecbur bırakmıştır.

Şimdi Kerala halkı rahat nefes alabilmektedir. Canı, malı emniyettedir. Adalete güvenebilmektedir. Hürdür.

Darısı, dünyanın başka köşelerinde, «iktidar süresini fiilen doldurmuş» başka «Kerala» hükümetleri altında ıstırap çeken milletlerin başına! 

Dosyalar

1959.08.07.jpg
1959.08.07_B1.jpg
1959.08.07_A.jpg
1959.08.07_B2.jpg
1959.08.07_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Kerala'nın Tahammül Edilmez Hükümeti,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 4 Aralık 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/1041 ulaşıldı.