Köy Öğretmeninin Şeref ve İtibarı

Başlık: 
Köy Öğretmeninin Şeref ve İtibarı 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-12-30 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/33 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Köy öğretmeninin şeref ve itibarı

Memleketimizde, Büyük Millet Meclisi hakkında en hafif imalar bile hoş karşılanmaz. Beklenirdi ki milletvekilleri, kendi üyesi bulundukları müessesenin şeref ve itibarı üzerinde gösterdikleri bu haklı hassasiyeti, başka alanlarda memlekete hizmet için çalışan Türk vatandaşlarının şeref ve itibarı üzerinde de göstersinler. Milletin vekilleri olmaları, onlara, başka vatandaşların şeref ve itibarı üzerinde de en az kendilerinki kadar hassas bulunmak sorumluluğunu yükler.

Fakat çoğunluk partisine bağlı milletvekilleri, başka vatandaşların şeref ve itibarları üzerinde, kendilerinden beklenen bu hassasiyeti maalesef her zaman göstermemekte, hele Türk gençliğini yetiştirmekle görevli kimselere Meclis kürsüsünden ulu orta ithamlar yönetmekte hiç bir sakınca görmemektedirler.

Gerek Üniversitelerimizin öğretim üyeleri gerek Enstitü mezunu köy öğretmenleri böyle ithamlara sık sık hedef olmaktadırlar.

Meselâ son günlerde bazı Demokrat Partili milletvekilleri, gene, Enstitü mezunu köy öğretmenlerini komünistlikle suçlandırdılar. Köy Enstitülerinde komünist öğretmenler yetiştirildiğinî ileri sürdüler.

C.H.P. Milletvekili Sayın Fethi Ülkü, her türlü particilik kaygısının üstüne çıktığını belli eden müdahaleleriyle, köy öğretmenlerine yöneltilen bu yakışıksız isnatları reddetti. İsnatta bulunanları ve yetkileri, tavzihte bulunmağa, köy öğretmenlerinin şerefini, yurtseverliğini, görev duygusunu her türlü lekeden tenzih etmeğe dâvet etti. Fakat ne acıdır ki Milli Eğitim Bakanı bile bu davete uymak zahmetine katlanmadı.

Türkiye'de komünist propagandası yapmak suçtur. Eğer köy öğretmenlerince böyle bir suç işlenmekteyse, mesele, Meclis kürsüsünde veya encümenlerde yapılacak konuşmalarla geçiştirilemez. Sanıklar hakkında gerekli işlem yapılır. Demokrat Partili milletvekillerinin ithamları yıllardan beri tekrarlandığı hâlde böyle bir işleme lüzum görülmemiş olması, bu ithamların haksızlığına yeter delil sayılabilse gerektir.

Bu durumda hâlâ, köy öğretmenlerinin şeref ve itibarını sarsıcı ithamlara Meclis kürsüsünde devam etmek herhâlde tasvip edilebilecek bir hareket tarzı sayılamaz.

Demokrat Partinin iktidardaki tutumuyla ve bu tutumunun bir sonucu olarak zaman zaman Atatürk devrimlerinden verilen tavizlerle, köy öğretmenlerinin verimli çalışma imkânları zaten çok kısılmıştır. Bu imkânları onlara yeniden kazandırmağa çalışmak gerekirken, Demokrat Partili milletvekilerinin, köy öğretmenlerini çevrelerinde büsbütün güç duruma düşürecek ulu orta ithamlara hedef tutmaları, Millî Eğitim Bakanının da hiç bir esas ve delile dayanmadığı anlaşılan böyle ithamları tasvib eder gibi susması, eğitim alanında Cumhuriyet Türkiye'sini gayesinden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramıyor olmalıdır.

Büyük Millet Meclisi üyelerinin en ağır fedakârlıklara göğüs gererek bilgi ışığını köylere götürmeğe çalışan öğretmenlere karşı biraz daha değer bilirlik göstermeleri beklenir.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.12.30.jpg
1956.12.30_B.jpg
1956.12.30_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Köy Öğretmeninin Şeref ve İtibarı,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 6 Haziran 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/758 ulaşıldı.