Selânik Davası

Başlık: 
Selânik Davası 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-01-12 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/30 
Metin: 
Günün IŞIĞINDA

SELÂNİK DAVASI

Dünkü Ulus'un baş sayfasında, 6 - 7 Eylül hâdiselerile ilgili iki haber vardı: Birinci haber Selanik'teki Türk Başkonsolosluğu memur ve müstahdemlerinin muhakemesin yakında başlanacağına; ikinci haber de, Başbakan Menderes'le eski İçişleri Bakanı Namık Gedik hakkında Meclis tahkikatı açılması için verilen bir önergenin Demokrat Parti Meclis Grupunda reddine dairdi.

Şimdi ortada şöyle bir garip durum var: İki büyük Türk şehrinde cereyan etmiş olan ve gerek içişlerimizde gerek dış münasebetlerimizde kaygı verici gelişmelere yol açan 6-7 Eylül hâdiselerinin suçlularını ortaya çıkarmak için, Yunanlılar Türklerden önce harekete geçmiş olmaktadırlar.

Gerçi bundan 4 ay önce işe balıyan Sıkı Yönetim Komutanlığının o zamandan beri bu konu üstünde durduğu bildiriliyorsa da, henüz Komutanlıkça tahkikatın sonuçlarına, hattâ seyrine dair ne Türk ne dünya halkoyuna esaslı hiçbir açıklamada bulnulmadığına, hattâ sanık olarak aylardan beri mevkuf bulunan binlerce insandan birçoğu henüz muhakeme bile edilmediğine bazıları da birkaç ay nezaret altında kaldıktan sonra, ne niçin nezaret altına alınmış ne de niçin serbest bırakılmış oldukları açıklanmaksızın serbest bırakıldıklarına, öte yandan, işgal ettikleri mevkiler, halarında herkesten önce tahkikat açılmasını gerektiren bazı sorumlu kimselerin durumunda hiç bir değişiklik olmadığına hattâ bu kimselerden bazısı yapılmakta olduğu bildirilen tahkikata nezaret edebilecek mevkilerde kaldıklarına göre, eğer, dünya halkoyu, 6-7 Eylül hâdiselerinin içyüzünü öğrenmek için, zaman zaman bizim devlet adamlarımız ve resmi makamlarımızca yapılan beylik açıklamalara değil de, Türk Konsoloslarının yargılanacağı Yunan mahkemesinde ileri sürülecek iddialara, varılacak kararlara kulak verirse, buna hayret etmeye, bunun için en yakın dostlarımıza bile gücenmeye hakkımız olmaz.

Muhakeme sırasında Yunanlı savcı 6 Eylül günü Atatürk'ün Selânik'teki evine bomba atılmasından Türk Başkonsolosluğu memur ve müstahdemlerinin suçlu olduklarını ileri sürecektir. Yunanlı yargıcın D. P. milletvekili Bay Hacopulos tarafından iddia edildiği gibi, âdil davranacağını farzedelim: O takdirde, gerçek durum ne ise ortaya çıkacaktır Fakat eğer Türk Dışişleri Bakanlığının şimdiden vermiş olduğu hükmü kabul edersek Yunanlı yargıç âdil davranamıyacak bombalama hâdisesinden Türk Konsolosluğu mensupları suçlu olmasalar bile, onların suçlu olduğunu ilân edecektir.

Bir Yunan mahkemesinin haksız olarak böyle bir karara varmasına engel olabilmek için, Türk Hükümetinin elinde hiç bir hukuki imkân olmadığı ileri sürülebilir. O takdirde, Yunan mahkemesince varılacak kararın yanlışlığına dünya halkoyunu inandırmanın bir tek yolu kalıyor demektir: Yunan mahkemesinin kararına karşı Türk mahkemelerinin ve tarafsız tahkikat komisyonlarının kararlarını çıkarmak!.

Fakat ortada böyle kararlar yoktur ve bu gidişle olacağa da benzememektedir.

Eğer Yunan mahkemesi bombalama hâdisesinden Türk Başkonsolosluğu memurlarını suçlu çıkaracak olursa, yalnız o memurlar değil, onların da üstünde, Türk Hükümeti, ağır bir töhmet altına girmiş olacaktır.

Buna karşı Türk milleti dünyaya, «Türk Hükümetinin sorumlu üyeleri hakkında bir Meclis tahkikatı açılmış ve bu işte hiç bir suçları olmadığı anlaşılmıştır...» veya, «bu işte suçlu oldukları anlaşılan kimseler sorumlu mevkilerden uzaklaştırılarak cezalandırılmıştır.» diye hitap edebilecek midir?

Yazık ki hayır!.. İktidar, Türk milletinin dünyaya bu şekilde hitap edebilmesine imkân vermemek için elinden geleni yapar görünmektedir.

İktidarın böyle hareket etmesile millî itibarımıza indirilecek darbe ise, 6 - 7 Eylül hâdiselerinin indirdiği darbeden çok daha ağır olacaktır.

Demokrat Parti Meclis Grupu, Başbakan Menderes ve eski İçişleri Bakanı Namık Gedik hakkında Meclis tahkikatı açılmasını reddetmekle ne kadar ağır bir sorumluluk altına girmiş olduğunun acaba farkında mıdır?

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.01.12.jpg
1956.01.12_B.jpg
1956.01.12_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Selânik Davası,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 3 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/545 ulaşıldı.