Demirperde Gerisini Geride Bırakıyoruz!

Başlık: 
Demirperde Gerisini Geride Bırakıyoruz! 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-06-05 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/31 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Demirperde gerisini geride bırakıyoruz!

Bir iktidarın, hatalı icraatı ile iç bünyemize vereceği zararlar zamanla giderilebilir. Memleket iktisadi bir çöküntüye götürülecek olsa, iyi niyetli bir hükümetin yerinde tedbirleri ve halkın fedakârlığı ile birkaç yılda gene feraha çıkılabilir; demokrasi bütün bütün sona erdirilip tek şef idaresi kurulsa, vatandaşlar, bundan da kurtulmanın yolunu bulup, öyle bir idarenin izlerini memleketten silebilirler; hattâ; iktidarın verdiği tavizler yüzünden, irticaa bütün kapılar açılmış olsa, o kapılar da bir gün yeniden kapatılabilir.

Korkulacak olan, iktidarın, dış münasebetlerimizde de bizi milletçe güç durumlara düşürecek hatalar işlemesidir. Çünkü bu hatalar, dünyadaki şerefli mevkiimizin olduğu gibi, bağımsızlığımızın da kaybına yol açabilir.

İşte Demokrat Parti iktidarının memlekete en büyük kötülüğü, sadece iç yapımıza zarar vermesi mümkün olan hatalarından bazısını, hırsına yenilip, dış münasebetlerimizi de sarsacak kadar şümullendirmesidir.

Buna son örnek, 6334 sayılı kanunun değiştirilmesi için Hükümetçe Meclise getirilen tasarıya, Muvakkat Encümenin yapmış olduğu bir ilâvedir. Tasarıya eklenen bu yeni maddede, «devletin veya hükümetin hariçteki itibar veya nüfuzunu kıracak şekilde asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müstenit haber havadis veya malûmatı yabancı memleketlerde neşrettirenler veya bilerek neşrine sebebiyet verenler veya resmî sıfatı haiz kimseler aleyhine tahrik edici neşriyatta bulunanlar 1 seneden 3 seneye kadar ağır hapis ve 10.000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasile cezalandırılır» deniliyor.

Bu hükümle, Türk ma...larına, yabancı memleketlerdeki gazete, dergi ve ajansları da cezalandırma yetkisi tanınmış olmaktadır. Eğer memleketimizde temsilcisi bulunan gazete, dergi veya ajanslardan biri, Türk Hükümeti hakkında, eşi hiç bir demokratik memlekette bulunamıyacak kadar ağır olan yeni kanunlarımızın «suç» sayacağı bir haber yayınlarsa, o gazetenin temsilcisi, aynı «suç» u Türk gazetelerinde işlemiş bir Türk vatandaşı gibi cezalandırılabilecek, binlerce lira para, birkaç yıllık hapis cezasına mahkûm edilip, bir daha Türkiye’de gazetecilik yapmaktan da men edilecektir.

Bunlar, yakın zamana kadar demirperde gerisi memleketlerinin batılı gazetecilere uyguladığı baskı tedbirlerinden bile daha ağırdır. O memleketler, bir yabancı gazeteciyi, ancak casusluk suçu ile mahkûm eder, casusluk ithamında bulunamadıkları zamansa, sınır dışı etmekle yetinirlerdi. Fakat böyle tedbirler bile o memleketleri dünya halkoyu önünde o kadar güç duruma düşürürdü ki, ekseriya, hatalarından dönmek zorunda kalırlardı.

Son bir - iki yıldır, demirperde gerisi memleketleri, yabancı gazeteciler üstünde bu kadarlık bir baskıya bile başvurmaktan çekinmektedirler.

Şimdi biz, kendine «Demokrat» adı vermiş bir partinin 7 nci iktidar yılında, demirperde gerisi memleketlerinin bıraktığı yerden hareket edip daha da ileri gitmek, bir yabancı gazetede Türk Hükümetini tenkid, veya «resmî sıfatı haiz» Türk şahsiyetlerini rencide edici yazılar çıktı mı o gazetenin Türkiye’deki temsilcisini hapse atabilmek istiyoruz.

Türk milletinin dış itibarına tarihi boyunca vurulmuş darbelerin en ağırını, yabancı muhabirler için kanuna konulacak böyle bir madde teşkil edecektir. Eğer böyle bir madde kabul edilir ve bir tek yabancı gazeteciye uygulanırsa, Türkiye, Batılı müttefiklerinin gözünde, demirperde gerisi memleketlerinden de daha kötü bir duruma düşecektir.

O durumda, Avrupa Konseyi ve NATO gibi teşekküllerdeki üyeliğimizin hâlâ devam edebileceğini sanmak, ancak, böyle bir kanun tasarısı hazırlamağa elleri varan kimselerden beklenebilecek bir safdillik olur.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.06.05.jpg
1956.06.05_B.jpg
1956.06.05_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Demirperde Gerisini Geride Bırakıyoruz!,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 30 Eylül 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/1415 ulaşıldı.