"Hilâfet Budala"ları

Başlık: 
"Hilâfet Budala"ları 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 13036, ss. 1, 5 
Tarih: 
1959-11-17 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

“Hilâfet budala„ları

Bülent Ecevit

Demokrat Parti Manisa Merkez İlce Kongresinde yaptığı konuşma ile dini siyasete âlet eden. o arada, D.P. Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu’nun, lâik devlet esası bırakılarak, din esasına dayanan bir devlet, teokratik bir devlet kurmak üzere Anayasada değişiklik yapılmasına dair teklifini destekleyen ve Hilâfetin geri gelmesini isteyen, 26 yaşındaki delege, D.P. Ocak Başkanı Ajdan Erden, İçişleri Bakanlığının dün yayınlanan bir bildirisiyle açıklandığına göre, tevkif edilmiş.

İktidar sözcüsü «Zafer» Gazetesi, «Hilâfet Budalası» başlığı ile yayınladığı bu bildirinin altında «Hilâfet Budalası» genç D.P. Ocak Başkanının D.P. den çıkarıldığını da bildiriyor.

İlk bakışta sevindirici bir haber!

Ancak tam sevinebilmek, Ajdan Erden’in D.P. den çıkarılmasında ve dini siyasete âlet ettiği gerekçesiyle mahkemeye verilmesinde samimiyet görebilmek, D.P. iktidarının artık dini siyasete âlet edici, din duygusunu siyasi maksatlarla istismar edici bir yoldan ayrılmağa gerçekten karar vermiş olduğunu gösterir bir anlam bulabilmek için, bu haberin derhal akla getirdiği bazı soruların da cevabını alabilmek gerekir.

Örneğin,

1. Demokrat Parti Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu’nun Anayasa değişikliği teklifi, İçişleri Bakanlığı bildirisindeki ifadeyle, ancak «Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile müesses ve onun mutlâk teminatı altında bulunan rejimi tahrif etme, hattâ yıpratma istidadı gösterecek olan... bazı bedbaht şahısların cüret edebilecekleri... teşebbüs» lerden biri sayılabileceğine göre; nitekim, bu teşebbüsü desteklemek üzere propaganda yapan. imza toplayan kimseler hakkında yer yer bu gerekçe ile kovuşturma açıldığına, son olarak Manisa’da da, bu teşebbüsü destekleyen bir D.P. Ocak Başkanı hem tevkif edilip hem D.P. den çıkarıldığına göre, D. P. idarecileri, acaba, teşebbüsün asıl sahibi hakkında, yani D.P. Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu hakkında, ne düşünmektedirler?

Anayasayı D.P. programına tamamile aykırı bir yönde değiştirtmek isteyen Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu, D.P. haysiyet Divanına verilerek, tıpkı Ajdan Erden gibi partiden çıkarılacak mıdır?

Fahri Ağaoğlu’nun Anayasa değişikliği teklifini destekleyenler yer yer tevkif edildikleri, D.P. den çıkarıldıkları hâlde, Fahri Ağaoğlu’nun kendisi niçin bugüne kadar D.P. de tutulmuştur?... Teklif sahibini D.P. de tutmak, teklifin desteklenmesi için D.P. lileri teşvik sayılmaz mı?

2. Suçu, —belki de Başbakanın D.P. Milletvekillerine bir telkininden cesaret alarak— Hilâfetin geri getirilmesini istemek ve Demokrat Parti içinde muteber bir yer tutan bir Milletvekilinin Anayasa değişikliği teklifini desteklemekten ibaret bulunan D.P. Ocak Başkanı Ajdan Erden derhal partiden çıkarıldığı hâlde, muhalefeti «ehlisalip» ilân edip memlekette kardeş kavgası yaratabilecek kadar tehlikeli bir din tahrikçiliği yapan D.P. Genel Başkanı yetkili organlar tarafından niçin ikaz edilmemiştir?

3. D.P. Genel Başkanı Başbakan Menderes’in bir uçak kazasından kurtulmakla «evliya» olduğunu «peygamber» olduğunu, kendisinde «Hazreti İbrahim ruhu» bulunduğunu iddia eden bazı D.P. Milletvekilleri hakkında, Ajdan Erden’i dini siyasete âlet ettiği gerekçesiyle partiden çıkaran D.P. Haysiyet Divanı niçin bugüne kadar bir karar almamıştır?

Mazeret olarak D.P. Haysiyet Divanının Milletvekillerine karşı müsamahalı davrandığı öne sürülemez: çünkü, D.P. programına hiç de aykırı olmadığı hâlde basına isbat hakkı isteyen bazı Milletvekilleri için, D.P. Haysiyet Divanı, partiden çıkarma kararı alabilmiştir.

4. Ocak açılışlarında dinî tören yaptıran, parti kongrelerinde din adamlarına muhalifleri «kâfir» ilân ettiren D.P. idarecileri hakkında, D.P. Haysiyet Divanı bugüne kadar neden hiç bir karar almamıştır?

5. Ajdan Erden bugün 26 yaşında olduğuna göre, D.P. iktidara geldiğinde henüz 19 yaşında idi. Demek ki, kanuna göre suç sayılan, D.P. program ve tüzüğüne göre partiden atılmayı gerektiren düşünce ve kanaatlerini D.P. iktidarı sırasında edinmiştir. «Hür Adam», «Köylü». «Büyük Doğu» gibi, D.P. iktidarının maddî ve mânevi desteğiyle yayınlanıp yurdun her köşesine yer yer parasız dağıtılan gazete ve dergiler, yıllardır, bu düşünce ve kanatleri, Ajdan Erden’in de içinde bulunduğu genç kuşakların zihnine aşılamağa çalışmaktadırlar.

D.P. Haysiyet Divanı, bu gazete ve dergileri çıkaran veya destekleyen, kongrelerde —o arada, son Manisa Merkez İlce Kongresinde— dağıtan, parti binalarının camekânlarına asan D.P. liler hakkında niçin hâlâ harekete geçmemiştir?

Eğer bu ve akla gelebilecek bunlara benzer daha nice sorular, tatmin edici bir şekilde cevaplandırılamazsa, D.P. iktidarının telkinleri altında ideal bir D.P. li olarak yetişmiş bulunmaktan başka bir kusuru olmayan ve daha binlerce kafadarı bütün D.P. teşkilâtına hâkim olan bir Ajdan Erden’in D.P. den çıkarılması ve tevkifi, aslâ, D.P. nin bundan böyle olsun devrimlere daha bağlı kalacağı, dini siyasete âlet etmekten, öylece kanunları çiğnemekten vaz geçeceği yolunda umut verici bir belirti sayılamaz. Bu tevkif ve ihraç, olsa olsa, D.P. iktidarı sırasında Türkiye’de şartlarınn Hilâfeti geri getirmeğe elverişli hâle geldiğine ve Mısır’a mektuplar yollandığına dair haberleri «Millete karşı savrulan affedilmez bir bühtan» diye şiddetle yalanlıyan İçişleri Bakanı Namık Gedik’in, 4 gün sonra bir D.P. Kongresinde bir D.P. Ocak Başkanı tarafından yalanlanması üzerine düştüğü güç durumdan kurtulmak için başvurduğu boşuna bir gayret olarak yorumlanabilir. 

Dosyalar

1959.11.17.jpg
1959.11.17_B1.jpg
1959.11.17_A.jpg
1959.11.17_B2.jpg
1959.11.17_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“"Hilâfet Budala"ları,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 4 Aralık 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/1098 ulaşıldı.