Partilerin Sosyal Faaliyet İmkanları

Başlık: 
Partilerin Sosyal Faaliyet İmkanları 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-07-08 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/32 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

PARTİLERİN SOSYAL FAALİYET İMKANLARI

Yeni çıkan kanunlarla muhalefet partilerinin seçimler arasındaki siyasal faaliyet imkânları çok daralmıştır. Fakat bu yüzden her türlü çalışmayı bırakıp elleri kolları bağlı yeni seçimleri beklemeleri gerekmez. Muhalefet partilerinin sosyal alanda memlekete hizmet edebilmeleri için daha birçok yollar vardır. Bundan böyle bu yollarda daha çok faaliyet göstermekle, muhalefet partileri, yeni kanunlardaki tahdid edici hükümlerin belki bir tesellisini bile bulabilirler.

Hele, ana hatları az çok belli bir ideolojisi bulunan bir parti olduğuna göre, Cumhuriyet Halk Partisine bu yollarda başka partilerden daha çok iş düşmektedir.

Meselâ bazı yerlerde mahalli C.H.P. teşkilâtının eski Halkevlerini yeniden diriltmeğe çalıştığını duyuyoruz. Bu çok yerinde bir teşebbüstür. Yurdun her köşesinde, vakit kaybetmeden, böyle teşebbüslere geçilebilir.

Her bucak veya ilce teşkilâtı, bir kütüphane kurmakla işe başlıyabilir. Zaman zaman bu kütüphanelerde, çeşitli konularda tartışmalı ve tartışmasız bilimsel konferanslar tertiplenebilir. O bölgenin partili, partisiz aydınlarından gönüllü inceleme grupları teşkil edilerek, köylülerle, işçilerle, sanatçılarla temas edilebiir, her türlü mahallî meseleler incelenebilir, ve bu incelemeler sonunda hazırlanacak raporlar, hem kütüphanede verilecek tartışmalı bilimsel konferanslara konu olabilir, hem de aydınlatıcı bilgi olarak yayınlanabilir.

Kütüphanelerde zaman zaman konser ve temsiller verilerek, sergiler açılarak, partili partisiz bütün bölge halkının kültür hayatını zenginleştirmeğe çalışılabilir. Musiki alanında işi büyük tutmayıp, izahlı plâk konserleriyle yetinmek mümkündür.

Gene kütüphanelerde, aydın partililer, ikmale kalmış öğrenciler için yaz aylarında kurslar açabilirler. Kışın da büyüklere okuma - yazma, yurt bilgisi ve yabancı dil dersleri verilebilir.

C.H.P. teşkilâtının bazı yerlerdeki teşebbüsleri örnek tutularak, bütün yurtta biçki - dikiş yurtları, muayenehaneler, hattâ kreşler açılabilir.

Memleketimizdeki gençliğin spor ihtiyacı, ancak gençlik bayramlarına doğru ciddî olarak ele alınmakta ,bunun dışında gençler mahalle aralarında top oynamaktan başka spor imkânı pek bulamamaktadırlar.

C.H.P. teşkilâtı, hâli vakti yerinde üyelerinin yardımı ile elverişli salonlar bulmağa çalışıp gençlik için cimnastikhaneler açabilir. Bu cimnastikhanelerde halk dansları da öğretilerek memleket folkloruna hizmet edilebilir.

Bunların hepsini birden başarmak şart değildir. Kütüphane açmakla işe başlanıp, bir plân ve program içerisinde, yavaş yavaş, bütün bu çalışma alanlarına el atılmakla, bugün o kadar yokluğunu duyduğumuz Halkevlerinin, çok geçmeden, gene bütün yurdu kapladığını görebiliriz.

Memleketimizde iç turizmin günden güne geliştiği gözönünde tutularak, yurdun güzel yerlerinde, parti teşkilâtının teşebbüsü ile, gençler ve büyükler için yaz kampları da açılıp, spor ve kültür çalışmalarına bu kamplarda da devam edilebilir. Bu kamplar, partili partisiz bütün vatandaşlara, hattâ yabancılara da açık bulundurulmalıdır.

Ayrıca, gençlik kollarına bağlı partililer, yazları 15 er, 20 şer gün için böyle kamplarda toplanarak, memleket meseleleri üzerinde, kendi aralarında bilimsel seminerler de tertipliyebllirler. Hele tanınmış fikir adamlarının, yaz aylarında, bu seminerleri idare etmek üzere kamplara dağılmaları çok faydalı olur. Böyle kamp ve seminerlerin ilk örnekleri niçin meselâ bu yaz açılamasın?..

Bunların hiç biri büyük masrafları gerektirmez. Biraz gayret ve teşkilâtçılık, kısa zamanda bütün bu tasarıların gerçekleştirilmesine yeter.

Böylelikle memleketin kültür hayatına da büyük bir hizmette bulunulmuş olacaktır.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.07.08.jpg
1956.07.08_B.jpg
1956.07.08_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Partilerin Sosyal Faaliyet İmkanları,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 16 Temmuz 2024, https://ecevityazilari.org/items/show/647 ulaşıldı.