DP İçin Çıkar Yol

Başlık: 
DP İçin Çıkar Yol 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" s. 3 
Tarih: 
1956-04-26 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/31 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

D. P. için çıkar yol

Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliği çağrısına Hürriyet Partisi'nin de uyması ile, memleketimizde siyasal mücadele yön değiştirmeğe başladı. Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin vereceği karar da müspet olursa, bu yön değişikliği kesinleşmiş olacaktır.

Bu değişiklikten sonra artık muhalefet partileri için hedef, son C. H. P. Meclisi tebliğinde de belirtildiği gibi, bir başlarına iktidara gelmek olamaz. 6 yıllık D. P. iktidarı sırasında yıprana yıprana işleyemiyecek hale gelen demokratik sistemin bir an önce onarılması, 6 yıldır çarkları arasında birikmiş yabancı unsurlardan temizlenip işler hale getirilmesi gerekmektedir. Partiler arasında normal siyasal mücadeleye ancak ondan sonra dönülebilir.

Bugünkü şartlar altında işbirliği yapacak muhalefet partilerinin, bir zaman için, bir başlarına iktidara gelme gayesinden feragati kabul etmelerine karşılık, iktidardaki partinin böyle bir işbirliğine engel olmak üzere yeni yeni tedbirler almağa kalkışması, ancak, iktidarda kalmaktan başka bir gaye tanımadığını göstermiye yarayacaktır.

Niyet ve gayeler arasındaki farkın böyle kendiliğinden ortaya çıkması ise, muhalefet cephesi için başlı başına bir kuvvet kaynağı olacak ve önümüzdeki seçimlerde, bütün engellere rağmen kazanma şansını kuvvetlendirecektir.

B udurumda D.P. lilere, iktidarda kalabilmek için, işbirliğini zorlaştırıcı tedbirler almakla yetinmeyip, açıktan açığa zor kullanmaktan başka bir yol kalmamış gibi görünebilir. Fakat böyle bir yolun da D.P. yi daha kötü bir çıkmaza götürmesi mukadderdir. Çünkü, yalnız zora dayanarak kurulan bir kişi veya zümre hâkimiyetini yaşatabilmek tarihte kimseye nasip olmamıştır. Kullanılacak zor, ancak, geçmişteki bir takım üstün başarılarla veya geniş bir vatandaş topluluğunun, memleketi bir başına idare etmek istiyen kimse veya zümreye beslediği büyük ümitlerle desteklenirse işe yarar. Geçmişteki tutumu, son hükümet programile örtbas edilmeye, unutturulmaya çalışılacak kadar başarıdan uzak olan; geleceğe ait vaitleri ise, ümit vermek şöyle dursun, artık bütün memlekette alay konusu olacak kadar boş ve inanılmaz hale gelen; üstelik başındaki liderlerden hiç birinde, yığınları ardından sürükleyebilmek için gerekli evsaf bulunmayan (çünkü Türk halkı sadece lânet, tehdit ve küfürlerle hipnotize edilemiyecek kadar aklı başında bir halktır) bir partinin, iktidarda kalabilmek için zor kullanması ise, su üstüne temelsiz bir kale kurmağa benziyecektir. Böyle bir kaleyi sağlamlaştırmak için alınacak tedbirlerin ağırlığı, kalenin batışını hızlandırmaktan başka bir sonuç veremez.

Öyle ise D. P. için artık hiçbir çıkar yol, hiçbir umut kapısı kalmamış mıdır?

Hür. P. Genel Yönetim Kurulu, yayınladığı tebliğde, «demokratik rejimin bütün icapları ve müesseseleriyle memlekete kazandırılması davasında» iktidar partisini de muhalefetle işbirliğine çağırmakla, bu partiye tek çıkar yolu göstermiş, son umut kapısını açık bırakmış olmaktadır.

Gerçi bugünkü iktidar Liderlerinden böyle bir yola iltifat etmeleri beklenemez ama iltifat etseler bile bu iltifatları zaten artık ciddiye alınamaz. Demokrat Parti, önündeki bu son umut kapısından, ancak, başındaki liderleri tasfiye ederse geçebilir. Yoksa, demokratik rejimi baltalamak için ellerinden geleni yapmış kimseleri de karnında taşıdığı bilinen bir Truva atına böyle bir umut kapısını açık tutmak hiç de akıl kârı olmıyacaktır.

Bülent ECEVİT 

Dosyalar

1956.04.26.jpg
1956.04.26_B.jpg
1956.04.26_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“DP İçin Çıkar Yol,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 6 Haziran 2023, https://ecevityazilari.org/items/show/598 ulaşıldı.