Kuzey Amerika'nın Savunması ve NATO (No. 21)

Başlık: 
Kuzey Amerika'nın Savunması ve NATO (No. 21) 
Kaynak: 
Ulus, "Kanada", s. 4 
Tarih: 
1955-09-17 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/29 
Metin: 
KANADA

Yazan : Bülent ECEVİT

FOTOĞRAF ALTI: Kuzey Amerika'nın savunmasında en önemli rolü oynıyan radar istasyonlarından birinde, Kanada Hava Kuvvelerine mensup kadın ve erkek personel, harita üzerinde bir havam anevrasını takibediyorlar

KUZEY AMERİKA'NIN SAVUNMASI ve NATO

Kanada savunmasının tabiî tampon bölgesi - Savunma konusunda iki memleketin 1940'dan beri devam eden işbirliği.

Tefrika No. 21

Uzun menzilli bombardıman uçaklarının geliştiği ve Sovyetlrin havacılıkta gitgide ilerlediği bugünlerde, Kuzey Kutbu üstünden Kanada'ya yönelebilecek tehlike, dünkü yazıda da dabelirtt iğimiz gibi çok artmıştır.

Havacılıktaki gelişmeler yüzünden iki memleket arasındaki mesafenin kısalması Kanada'yı kaygılandırmakla beraber, hemen bütün Kuzey Kanada'nın gayrımeskûn ve — hiç değilse şimdilik- iskâna ve sınaileştirilmeğe elverişsiz oluşu bu kaygıyı hafifletici bir unsurdur.

Çünkü, bu gayrı meskûn arktik bölge, Kanada'nın Kuzey Kutbundaki sınırlariyle, meskûn ve endüstriyel bölgeleri arasında uzun, ve aşılması güç bir tabii savunma duvarı teşkil etmektedir. Buraya, Kuzey Amerika savunmasının Kanada sınırları içindeki tampon bölgesi denilebilir.

Şimdi Kanada, kendisiyle aynı yönlerden tehlikeye mâruz bulunan Birleşik Amerika ile beraber, bu tampon bölgeyi bir «erken uyarma» ağı ile örmektedir.

Kanada ile Birleşik Amerika'nın savunma alanındaki işbirliği, 1940'ta Başkan Roosevelt ile Başbakan MacKenzie King zamanında imzalanan Ogdensburg Antlaşmasiyle başlamış, İkinci Dünya Harbi boyunca devam ettiği gibi, harbden sonra da büsbütün kuvvetlenmiştir.

1949 da NATO'nun kuruluşundanberi, bu işbirliğiyle NATO savunma sistemi arasında da bağlantı kurulmuştur. Şimdi, iki memleketin müşterek savunma tedbirleri iki taraflı anlaşmalarla geliştirildiği, desteklendiği ve kontrol edildiği halde, NATO da bu tedbirlerden devamlı olarak haberdar edilmektedir.

Kuzey Kanada'daki savunma tedbirleri herkesten önce Birleşik Amerika ile Kanada'yı ilgilendirdiği ve NATO olmasa bile bu savunma tedbirlerine devam edileceği için, bu tedbirler gene tamamiyle iki memleketin sorumluluğu altında bırakılmıştır.

Ancak, Birleşik Amerika ile Kanada'nın sınai potansiyeli, NATO savunma sisteminin ayakta durabilmesinde ve sağlamlığında belki en büyük âmildir; bundan başka, nükleer silâhlarla yapılacak bir harbde Birleşik Amerika Stratejik Hava Kuvvetlerinın karşı darbe gücünü korumak da NATO için hayati önem taşımaktadır. Onun için, bu iki memleketin kendi müşterek savunmaları bakımından aldıkları tedbirler bütün NATO devletleri savunmasını sıkıca ilgilendirmekte ve NATO savunma sistemi çerçevesi içine girmiş olmaktadır.

«Kanada - Birleşik Amerika Bölge Grupu» adı verilen savunma teşkilâtının başında bir «Daimî Müşterek Savunma Heyeti», bu heyete yardımcı olarak da, müşterek plânlama ve müşterek haberalma grupları vardır.

Siyasi ve askerî şahsiyetlerden kurulu olan «Daimi Müşterek Savunma Heyeti», müşterek savunma tedbirleriyle ilgili projeleri hazırlayıp Kanada ve Birleşik Amerika Hükümetlerine sunmakta ve iki Hükümetçe de onaylandıktan sonra bu projelerin uygulanmasına başlamaktadır.

Her iki memlkete yönlen müşterek tehlike daha çok havadan geleceği için, Birleşik Amerika ile Kanada «Daimi Müşterek Savunma Heyeti» nden başka bir de «Müşterek Etüd Grupu» kurmuşlardır. Genelkurmay Başkanlarının sorumluluğu altındaki bu grupta, eskerî ve teknik uzmanlar, Kuzey Amerika'nın hava savunması ile ilgili meseleleri, değişen şartlara göre devamlı olarak incelemektedirler. 

Dosyalar

1955.09.17_kanada.jpg
1955.09.17_kanada_B.jpg
1955.09.17_kanada_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Kuzey Amerika'nın Savunması ve NATO (No. 21),” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 5 Aralık 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/498 ulaşıldı.