Yeni NATO Başkomutanı General Gruenther'in Gazetecilere Beyanatı

Başlık: 
Yeni NATO Başkomutanı General Gruenther'in Gazetecilere Beyanatı 
Kaynak: 
Ulus, Yıl 33, No. 11459, ss. 1, 7 
Tarih: 
1953-05-22 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı, 152/25 
Metin: 
Yeni NATO Başkomutanı

General Gruenther'in gazetecilere beyanatı

NATO'nun henüz yeteri kadar hava kuvveti yoktur, fakat Batının savaş gücü Ruslarınkinden üstündür

Paris, (Arkadaşımız Bülent Ecevit bildiriyor) — Avrupa Yüksek Müttefik Başkomutanlığına tâyin edilen ve önümüzdeki ay bu vazifeyi General Ridgway'den devralacak olan General Gruenther, NATO'nun davetlisi olarak Fransa'da bulunan Türk, Yunanlı, İngiliz, Belçikalı, Hollandalı ve İzlandalı gazetecileri Fontainebleu'deki Avrupa Yüksek Müttefik Karargâhında kabul ederek kendilerine Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtının durumu ve karşılaştığı meseleler üzerinde açıklamalarda bulunmuştur.

General Gruenther, 14 üye devlet tarafından sarfedilen gayretlerin memnuniyet verici olduğunu, fakat, kollektif savunma hazırlıkları hızla devam etse bile, ancak 2 - 3 yıl sonra Sovyet blokundan gelecek bir tecavüzü tamamen önliyebilecek duruma gelineceğini söylemiştir.

Sovyet askerî gücü hakkında bir fikir vermek için, General Gruenther, Sovyetlerin 175 piyade tümeni olduğunu, şimdi dünyanın en müessir kara ordusunu teşkil eden bu kuvvetlerin 30 günde 300 tümene çıkarılabileceğini, ayrıca, evsafça düşük olmakla beraber, esir memleketlerde de 60 - 70 piyade Tümeni bulunduğunu söylemiştir.

Bu vesile ile General Gruenther, bu memleketler için "peyk" sözünü kullanmanın doğru olmadığını, bunların "esir" memleketler olduğunu ileri sÜrmüştür.

Generalin ilâve ettiğine göre, Sovyetlerin şimdi 20.000 uçağı hizmettedir. Sovyet donanması, deniz üstünde zayıf olmakla beraber, denizaltı bakımından çok kuvvetlidir ve henüz Şnorkel'li denizaltılarla mücadele imkânları tatmin edici bir seviyeye ulaşamamıştır.

Fakat, General Gruenther, bu durum karşısında umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini, Batı savaş gücünün, bugün kemiyet bakımından yetersiz olmakla beraber, keyfiyet bakımından çok üstün olduğunu; bunun en açık örneğinin Kore'deki hava savaşlarında görüldüğünü, ; komünistlerin kullandığı Mig-15 uçakları çok mütekâmil olduğu halde, Müttefik pilotlarının üstünlüğü sayesinde, bir müttefik uçağına karşı 5 ilâ 10 Mig-15 düşürüldüğünü belirtmiştir.

Netice olarak, General Gruenther, henüz Sovyet kuvvetleri sayıca üstünlüğü muhafaza etmekle beraber, 3 yılda Batı kuvvetlerinin iki mislinden fazla arttığı gözönünde tutulacak olursa, kısa zamanda bu farkın kapanacağına inanmak gerektiğini; bugün bile Batılıların artık Almanya'da bir sürpriz taarruzundan endişe etmiyecek hâle gelmiş olduklarını ileri sürmüştür.

General Gruenther şunları ilâve etmiştir:

"Bu durumda bir üçüncü dünya harbi çıkacağına inanmıyorum. Ben, üçüncü dünya harbinin kaçınılmaz olduğuna inananların fikrine iştirak etmiyorum."

Bundan sonra NATO'nun teşkilât ve lojistik meselelerine temas eden General Gruenther, üye memleketlerin bu teşkilât içindeki tecanüsü ile ve komutanlıkla ilgili meselelerin henüz halledilmemiş olduğunu, fakat bu meselelerin gitgide azaldığını söylemiştir:

General Gruenther'e göre, bunlardan başka, NATO'nun halletmesi gereken şu üç mesele vardır:

1 — Henüz NATO'nun yeteri kadar hava kuvveti yoktur.

2 — Yedeksubaylar yeteri kadar iyi askeri eğitim görmemektedirler.

3 — Bazı lojistik meseleleri henüz muallâktadır.

General Gruenther, bu sonuncusuna misal olarak, tepkili uçak benzini ikmalini düzene sokacak bir sisteme şiddetle ihtiyaç duyulduğunu söylemiş; ancak, geçen Aralıkta Konsey tarafından onaylanan bir karar gereğince, bir petrol boruları şebekesinin, yakında inşasına başlanacağını, bu proje gerçekleştiği zamant epkili motör benzini ikmâline çare bulunmuş olacağını bildirmiştir.

NATO'nun savunma gücünü arttırmaya çalışırken karşılaşılan ekonomik engeller üzerinde de duran General Gruenther, başlıca gayenin, savunma gücü azaltılmaksızın, silâh altındaki kuvvetleri asgarî mikdara indirmek ve bu nüveyi yedeklerle desteklemek olduğunu; ilelebet Sovyetlerinki kadar geniş bir ordu elde bulundurulursa Batı dünyasının da gitgide totaliter bir düzene koyabileceğini söylemiş; bunun başlıca çaresinin yedek kuvvetler eğitimini daha rasyonel bir hale getirmek, meselâ, tatillerden yahut iş zamanlarından askerî eğitime vakit ayırtmak olduğunu, fakat bu hususta da henüz halledilmemiş ekonomik meselelerle karşılaşıldığını ilâve etmiştir.

General Gruenther, konuşmasında, Alman askerî gücünün de bir ân önce kurulup NATO'ya alınması gerektiğini ısrarla belirtmiştir. 

Dosyalar

1953.05.22.jpg
1953.05.22_B1.jpg
1953.05.22_A.jpg
1953.05.22_B2.jpg
1953.05.22_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Yeni NATO Başkomutanı General Gruenther'in Gazetecilere Beyanatı,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 1 Temmuz 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/374 ulaşıldı.