Millet İstediği İçin Hesap Veririz!

Başlık: 
Millet İstediği İçin Hesap Veririz! 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 13074, ss. 1, 5 
Tarih: 
1959-12-25 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Millet istediği için hesap veriniz!

Bülent ECEVİT

Adalet Bakanı ile Basın-Yayın ve Turizm Bakan Vekili, Milletlerarası Basın Enstitüsünün Türkiye’de yayın yasağı konulan bildirisi ile ilgili bir ortaklaşa demeç verdiler.

Bu demeçte Bakanlar ,

«Hükümet olarak, Türk milletine, milletin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisine, Türk mileti adına icraî adalet eden adalet cihazına ve onun mümessili olan muhterem Türk hâkimlerine içeriden ve dışardan yöneltilmek istenen müdahale hareketlerini kanun yolu ile kırmakta ve önlemekte kat’î azim ve karar sahibiyiz»,

demektedirler.

Bir kere ortada «müdahale» diye bir şey söz konusu olamaz, çünkü, Bakanların demecinde de belirtildiği gibi, bildiriyi yayınlayan Milletlerarası Basın Enstitüsü «mahiyeti itibariyle hususî bir topluluk olmaktan öteye geçmeyen bir teşekkül» dür.

Hususî mahiyetteki bir çok teşekküller, zaman zaman, başka memleketlerde yer alan olaylar karşısında vaziyet alırlar. Nitekim Türkiye’de de bazı dernekler, gazeteler, dergiler, yahut herhangi bir teşekkül etrafında olmaksızın birleşen vatandaşlar, herhangi bir yabancı memleketteki olaylar karşısında menfî veya müsbet vaziyet almaktadırlar.

Hiç bir devlet, böyle vaziyet alışları, iç işlerine müdahale saymaz.

Kaldı ki bugün dünyada bir ideoloji savaşı vardır. Bu savaşta devletlerden birçoğu Batı - Doğu diye iki safa ayrılmıştır. Batı, Doğuya demokrasi düzenini Doğu da Batıya, bizlerin totaliter saydığımız kendi düzenini kabul ettirmeğe çalışır.

Biz bu mücadelede Batılılar safında yer almış bir memleketiz.

Acı olan, şimdi, Batılı müttefik veya dost memleketler basınının karşı safa karşı savunulan demokrasi ülküsünü, ideoloji savaşında Batılılarla ayni safta yer almış Türkiye gibi bir memlekete karşı da savunmak, Türkiye’deki idareye de telkin etmek ihtiyacını duymasıdır.

Bu ihtiyacı duymakta haksızsalar, yetkililer onu açıklasınlar!

Meselâ, Türkiye’de bugün fiilen uygulanan sansürün, neşirden önce kontrol usulünün, demokrasiye uygunluğunu izah etsinler!

En basit bazı tenkidler için basın mensuplarına verilen ağır cezaların, demokratik memleketlerdeki basın rejimleriyle münasebetini göstersinler!

Dâva veya tahkikat konusu olmayan, olması da mümkün bulunmayan bir husus hakkında yayın yasağı koymanın, demokratik prensiplere göre, hattâ, demokratik prensipleri bir yana bırakalım, doğrudan doğruya Türk kanunlarına göre izahını yapsınlar!

Bu izahları yapmağa, Milletlerarası Basın Enstitüsünü veya dost ve müttefik memleketler halkoyunu tatmin edebilmek için mecbur olduklarını söylemek, aklımızdan geçmez.

Ama, muhalefet safında toplanan millet çoğunluğu istediği için, o millet çoğunluğunun Türkiye Büyük Millet Meclisindeki temsilcileri kendilerinden tekrar tekrar sordukları için, yetkililer bu ve buna benzer birçok hususları izaha mecburdurlar.

Bırakınız siz Milletlerarası Basın Enstitüsünü, bırakınız Mr.Pulliam’ı, «Guardian» ı, «Chicago Tribüne» u... Siz millete hesap veriniz!.. Milletin üstünde durduğu ve milletvekillerinin belirttiği açık kanunsuzlukları, Anayasa ihlâllerini millete izah ediniz!

Bunu yaptığınız, milleti, millet çoğunluğunu tatmin edebilecek şekilde yapabildiğiniz gün, zaten, Milletlerarası Basın Enstitüsünün de, şu veya bu yabancı gazetenin de diyebilecekleribir şey kalmaz. Deseler bile üstünde durulmaz. 

Dosyalar

1959.12.25.jpg
1959.12.25_B1.jpg
1959.12.25_A.jpg
1959.12.25_B2.jpg
1959.12.25_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Millet İstediği İçin Hesap Veririz!,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 8 Ağustos 2022, https://ecevityazilari.org/items/show/1123 ulaşıldı.