Huzur

Başlık: 
Huzur 
Kaynak: 
Ulus, "Günaydın" ss. 1, 2 
Tarih: 
1960-11-16 
Lokasyon: 
Rahşan Ecevit Arşivi 
Metin: 
GÜNAYDIN

BÜLENT ECEVİT

HUZUR

Millî Birlik Komitesindeki tasfiye, her şeyden önce, normal demokratik rejime geçişi kolaylaştırmak ve ihtilâl idarelerinde en çok ihtiyaç duyulan fakat en güç sağlanabilen huzur ve güvenlik şartlarını gerçekleştirmek bakımından faydalı olmuştur.

Gerçi, çoğu zaman, askerî ihtilâl idarelerinin kendi içlerindeki anlaşmazlık ve tasfiyeler, ihtilâl kadar, bazan ihtilâlden de daha tehlikeli, huzur ve güvenliği daha çok sarsıcı durumlar yaratabilir. Ama Türkiye'de bunun tam tersi olmuştur. Çünkü tasfiyenin mahiyeti ve zamanı, bunun normal demokratik rejime geçişi kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak, huzur ve güvenliği arttırmak için yapıldığından şüpheye yer bırakmamıştır. Böyle bir tasfiye ihtilâlden hemen sonra yapılmış olsa idi, bu konuda belki tereddüde düşenler bulunabilirdi. Fakat ihtilâlden bu yana geçen 6 aya yakın zaman içinde, olayları, haberleri, demeçleri izleyenler, Millî Birlik Komitesindeki fikir kutuplaşması üzerinde bir kanaate varmışlardır. Şimdi, hele son günlerde büsbütün kesinleşen bu kanaate dayanarak, M.B.K. içindeki tasfiyenin, demokrasi yönünde bir zafer olduğuna, demokrasiyi, Komite içindeki tartışma konularından biri, hattâ belki başlıcası olmaktan kurtardığına inanabilecek durumdadırlar.

Bu, demokrasiyi benimsemiş, başka bir rejime razı olamıyacağı bir siyasal erginlik merhalesine ulaşmış Türk toplumunu huzur ve güvenliğe kavuşturmak için, başlıbaşına yeter sebeptir.

Böylece kavuşulan huzur ve güvenlik, şimdiden, hattâ tasfiyenin açıklandığı andan itibaren, öyle belirli bir şekilde kendini göstermiştir ki, kendi içinde geniş bir tasfiye ameliyesinden sonra, askerî idare, memlekette özel güvenlik tedbirlerine bile lüzum görmemiştir.

Gene bu tasfiye, Türkiye'nin bir takım sosyal ve ekonomik doktorin çatışmalarına yuvarlandığı bu durumda, yalnız siyasal rejim bakımından değil, sosyal ve ekonomik düzen bakımından da Türkiye için yakın geleceğin çok belirsiz olduğu yolunda gitgide derinleşen kaygıları dağıtmıştır. Bu belirsizlik, bir bakıma, sağa veya sola doğru ifrata giden herhangi bir partinin iktidarda oluşundan daha kaygı verici idi. İktidara gelen bir partinin yönü ve davranışı bilinirse, o yönü ve davranışı benimsemeyen kimseler bile, hiç değilse davranışlarını tayin edebilme imkânına sahip olur, yakın geleceğin, iyi veya kötü, neler getireceğini bilmenin rahatlığına kavuşabilirlerdi.

Fakat 13 Kasım tasfiyesinden önce, memleket, bu imkân ve rahatlıktan da yoksun kalmıştı. Devlet Başkanı Sayın Gürsel'in Pazar çünkü basın konferansında belirttiği gibi, yurttaş, devamlı olarak, bazı «bombalar patlatmak tehditleri» altında, yarının neler getireceğini, bu «bombalar» karşısında durumunun ne olacağını, davranışının ne olması gerekeceğini kestiremez duruma düşmüştü.

13 Kasım tasfiyesi, bu «bomba patlatma» tehditlerini de ortadan kaldırmış, bu tehditlerin ortadan kalktığı, Sayın Gürsel'in açık sözlü demeciyle kesin olarak anlaşılmıştır Hele Kurucu Meclisinin pek yakında kurulacağını ve yasama yetkisi bulunacağını, tasfiye sonrasının şaşırtıcı çelişmelerden arınmış havası içinde bir kere daha belirtmekle, Sayın Gürsel, bundan sonra, gerek siyasal rejimi gerek sosyal ve ekonomik düzeni yakından ilgilendiren tasarıların açıkta tartışılacağı, sürpriz ihtimallerinin, «bomba» tehlikelerinin, böylece fiilen ortadan kalkmış olacağı müjdesini vermiş bulunmaktadır.

Tasfiyenin getirdiği bütün bu yeni şartlar ve açık hava, huzursuzluk ve güvensizliğin «bomba patlatma tehditleri» nin yarattığı iktisadî tehlikeleri de Sayın Gürsel'in deyişiyle «İktisadî hayatı felce uğratacak tesirleri» de, şüphesiz, ortadan kaldıracaktır.

Gene Devlet Başkanı Cemal Gürsel'in Pazar günü belirttiği gibi, «Para hassasdır, tehlikeler karşısında kaçar. Tehlike bertaraf edilince de kendiliğinden hizmet sahasına döner.»

Şimdi, parayı kaçıran tehlikeler ortadan kalkmakla, para hizmet sahasına rahatça gelebilecek, iktisadî hayatın çarkları düzenli bir şekilde dönmeğe başlıyabilecektir. 

Dosyalar

1960.11.16.RE_B1.jpg
1960.11.16.RE_B2.jpg
1960.11.16.RE_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Huzur,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 12 Aralık 2018, http://ecevityazilari.org/items/show/1279 ulaşıldı.